Diagnostické centrum, Košice

Diagnostické centrum, Košice

Opatovská cesta 101
04001 Košice
IČO: 00352659

Informácie o inštitúcii Diagnostické centrum, Košice

 

O nás

 

Predmet činnosti:

Diagnostické centrum (ďalej len „DC“) zabezpečuje diagnostiku deťom s narušeným alebo ohrozeným psychosociálnym vývinom s cieľom určenia ďalšej vhodnej výchovno - vzdelávacej, resocializačnej alebo reedukačnej starostlivosti.

Materská škola (ďalej len „ŠMŠ“) pre deti so zdravotným znevýhodnením uskutočňuje výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov uvedených v § 94 ods. 2 písm. a) až h), k) a l).

Základná škola (ďalej len „ZŠ“) zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie podľa § 16 ods. 3.

Špeciálna základná škola (ďalej len „ŠZŠ“) pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 95 ods. 1 písm. b) uskutočňuje výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov uvedených v § 94 ods. 2.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len „CŠPP“) poskytuje komplexnú špeciálnopedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.

Školská jedáleň (ďalej len „ŠJ“) pripravuje a vydáva jedlá a nápoje pre stravníkov v čase ich pobytu v škole.

 

DC

Diagnostické centrum


Diagnostické centrum sa zameriava na špeciálnopedagogickú diagnostiku s cieľom zistenia aktuálneho stavu vzdelanosti a reedukácie, vedomostí, zručností, schopností a návykov a na určenie vhodných postupov vedúcich k ich náprave.

Diagnostické centrum poskytuje počas pobytu dieťaťa aj odborné služby rodičom dieťaťa alebo inej fyzickej osobe než rodičovi, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) a súrodencom dieťaťa formou individuálnych stretnutí alebo skupinových stretnutí s cieľom aktívne ich zapojiť do diagnostického, reedukačného a resocializačného procesu.

Diagnostické centrum je internátne zariadenie s nepretržitou prevádzkou, prijíma deti obidvoch pohlaví do 15. roku veku a poskytuje im starostlivosť na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Pobyt dieťaťa v diagnostickom centre trvá nevyhnutne potrebný čas na stanovenie diagnostiky, spravidla dvanásť týždňov.

Kde nás nájdete?

Zobrazit